PER QUÈ BNSTAR

BNSTAR ofereix a les empreses i a la societat en general les eines necessàries per introduir les Noves Tecnologies en el sector de l’aigua al màxim nivell.

La gestió de l’aigua en els edificis mitjançant el Software BNSTAR incideix sobre cada punt de consum de forma individualitzada però a la vegada en permanent connectivitat amb tota la resta de la instal·lació, creant xarxes intel·ligents, podent accedir online des de qualsevol dispositiu dotat d’accés a Internet situat en el mateix edifici o en l’altre extrem del món.

El concepte d’eficiència hídrica BNSTAR, es fonamenta en la gestió intel·ligent, en la substitució de processos manuals per processos automàtics, en l’absorció i compatibilització de inputs d’elements externs i sobretot, en la gestió de la informació generada i processada.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ
La missió de BNSTAR és introduir les Noves Tecnologies en el món de la gestió de l’aigua en els edificis, dotant d’intel·ligència les instal·lacions en tota la seva dimensió, des de cada punt de servei d’aigua fins el conjunt global de cada edifici gràcies a la generació automàtica de xarxes intel·ligents, la interacció mitjançant la comunicació online en temps real i el processament de dades.

VISIÓ
La disminució progressiva i constant dels recursos hídrics del planeta degut a l’increment de l’activitat industrial i de la contaminació, conjuntament amb el creixement sostingut de la població mundial i la seva massificació en grans urbs del planeta, fan de BNSTAR una necessitat natural i imprescindible per a la societat. De la mateixa manera que l’energia, l’aigua ha de ser gestionada d’un mode més racional i sostenible.

VALORS
Excel·lència en el producte.
Intel·ligència aplicada a la gestió de l’aigua.
Seguretat i confort per als usuaris.
Protecció del Medi Ambient.

EL CONCEPTE

Gestió intel·ligent de l’aigua en edificis

El sistema BNSTAR integra els últims avenços en les àrees de les Noves Tecnologies, electrònica i comunicació, per aplicar-los a la gestió de l’aigua creant xarxes intel·ligents i possibilitant la interacció entre el sistema i l’usuari mitjançant cadascuna de les pantalles tàctils ubicades en els diferents punts de servei d’aigua d’un edifici.

BNSTAR és un sistema obert amb capacitat per a incorporar noves prestacions mitjançant un software de gestió propi i accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.

LA GESTIÓ DE L’AIGUA

El consum d’aigua en els edificis depèn del comportament dels usuaris que actuen operant els sistemes de griferia actuals de funcionament mecànic.

Alguns models incorporen millores com detectors de moviment, temporitzacions o limitadors de cabal, oferint solucions parcials, sense límits ni control i sense capacitat per adaptar-se a les necessitat de consum d’aigua i energia d’un edifici.

La majoria dels serveis relacionats amb els consums energètics poden controlar-se i gestionar-se mitjançant xarxes intel·ligents, també conegudes com smartgrids. Solucions actuals (scada, domòtica, inmòtica, etc.) permeten gestionar la il·luminació, natural i artificial, climatització, alarmes, accessos, cortines, persianes, electrodomèstics, etc.

BNSTAR és l’eina que possibilita l’aplicació d’aquestes tecnologies a la xarxa de subministrament d’aigua en un edifici aportant intel·ligència als processos i permetent controlar paràmetres de servei, implementar estratègies d’estalvi, optimitzar el consum, evitar abusos, detectar averies, anticipar-se a la demanda hídrica i energètica, i un llarg etcètera.

EL SISTEMA

BNSTAR integra un sistema permanent d’anàlisi i optimització del consum d’aigua en un edifici, amb capacitat per modificar online i en temps real els paràmetres de funcionament de tots els punts de servei d’aigua.

BNSTAR es basa en la substitució del concepte de griferia actual per un sistema de punts d’entrega d’aigua compostos per una HMI (pantalla tàctil) i una vàlvula mescladora intel·ligent dotades de connectivitat wifi. Els dos estan controlats per un software amb capacitat per a processar la informació de consum d’aigua i d’implementar estratègies d’estalvi.

BSTAR està compost per un únic producte, igual per qualsevol tipologia de punt de servei: rentamans, bidet, dutxa, banyera, cuina, WC, urinari, etc., ja que amb la configuració del software adaptem les prestacions i funcionalitats de cada un d’ells.

Així mateix, el producte està concebut per a tots els sector d’aplicació (hoteler, hospitalari, geriàtric, centres esportius, residencial, etc.)


Pantalla

Vàlvula BNSTAR

Comunicació

Software


How it Works

SOFTWARE

PRESTACIONS

FUNCIONALITATS

Funcionalitats

Gestió dels punts de servei
 • Software de control de tots els punts de servei amb capacitat per modificar tots els paràmetres online i en temps real.
 • Monitoratge online i en temps real de tots els punts de servei.
 • Sistema de prevenció de la legionel·la.
Sistemes complementaris
    • Detectors de presència, sondes de temperatura (interior i exterior)
Identificació de l’usuari
  • Discriminació de consums i paràmetres de servei per usuari.
Alarmes
  • Aplicació que genera avisos en cas de fuita d’aigua, avaria, manca d’alimentació, abusos, proximitat a trams de consum, etc.
Accés a base de dades
  • Accés a totes les dades de consum de l’edifici degudament segmentades.
Informes de funcionament
 • Informes periòdics dels consums de la instal·lació segmentats per: tipus de punts de servei, zones, usuaris, franges horàries, períodes, etc.
 • Comparatives.
 • Patrons de conducta.
 • Previsions de consum.
Gestió integral de la instal·lació
 • Gestió completa i continuada de tota la instal·lació de l’edifici d’acord amb els criteris de la propietat.
 • Propostes d’estratègies d’estalvi.
 • Informes de gestió.

 

SECTORS

BNSTAR és una eina per a tots els sectors i qualsevol tipus d’edificació, des de vivendes unifamiliars fins a grans edificis del sector terciari.

El major potencial es desenvoluparà en aquells edificis que per la seva tipologia o activitat, són grans consumidors d’aigua com hotels, hospitals, geriàtrics, instal·lacions esportives i en general, en qualsevol edifici del sector terciari.


APLICACIONS

Estalvis directes

Identificació gràfica de les temperatures
L’usuari veu en pantalla cada temperatura identificada amb un color i el número de graus.
L’usuari no necessita realitzar el procés de prova/error amb els comandaments de l’aixeta per localitzar la temperatura de confort desitjada.
Funció PAUSE
El sistema memoritza els paràmetres d’ús.
Una vegada reactivat el punt de consum després de la funció PAUSE, aquest manté els mateixos paràmetres de servei seleccionats al iniciar-se la dutxa.
Limitació de cabals
Limitació de cabals
Disminució dels cabals de forma general per no sobrepassar un tram de consum de la tarifa d’aigua.
Reduir cabals en moments de màxima ocupació o afluència d’usuaris.
Limitació de temperatures
Definició i aplicació online i en temps real de les temperatures màximes de confort adequats a cada punt de servei i en cada moment.
Impossibilitat de consums d’ACS a temperatures innecessàriament elevades.
Programació de temporitzacions
Definició i aplicació online i en temps real de la temporització en aquells punts de servei en què es desitgi limitar el temps d’ús.
Reducció del temps de descàrrega del WC i urinaris.
Disponibilitat en pantalla de diferents temporitzacions per a l’ús.
Limitació temps d’ús
Definició online i en temps real dels temps màxims d’ús de cada punt de servei i en cada moment.
Programació del temps màxim d’ús de dutxes, lavabos, etc.
Limitació de temps d’ús per usuari en les dutxes.
Impossibilitat de que quedin punts de servei oberts.
Configuració de punt de servei per volum d’aigua a entregar
Definició exacta del volum d’aigua a subministrar en cada demanda de l’usuari.
Programació per a emplenament exacte de banyera i parada automàtica.
Reducció del volum d’aigua per a descàrregues de WC i urinaris.
Programació de funcions
Programació de cabals, temperatures, temporitzacions etc, per a usos determinats.
Programació funció rentat de dents.
Programació funció afaitat.
Implementació d’alarmes
Generació d’alarmes per detectar averies, usos inadequats, abusos, etc.
Detecció de fuites d’aigua.
Detecció d’usuaris que realitzen un consum excessiu en un punt de servei.
Detecció de disfuncions en el punt de servei.
Detecció d’averies.
Compatibilització amb sistemes complementaris
El sistema pot absorbir inputs de dispositius externs.
Compatibilització amb sensor de presència que provoca el tancament automàtic dels punts de servei seleccionats quan no hi ha ningú en l’estància.
Compatibilització amb sonda de temperatura externa per adaptar la temperatura màxima de servei d’aigua calenta en funció de la temperatura exterior.
Identificació personal staff i neteja
Mitjançant diferents sistemes es pot discriminar entre usuaris i personal de servei de l’edifici.
Limitació del volum d’aigua i la temperatura per efectuar la neteja.
Vàlvula intel·ligent autònoma
La vàlvula reacciona a les fluctuacions que puguin produir-se de pressió, cabal i temperatura, proporcionant un subministrament constant del cabal i temperatura sol·licitats.
Instal·lació
Des del col·lector al punt de servei només s’instal·la 1 canonada (aigua ja mesclada)
40% en fontaneria i mà d’obra en les instal·lacions internes de cada bany.
Identificació d’usuaris
Mitjançant la pantalla tàctil podem identificar a l’usuari.
Memòria de paràmetres d’ús segons usuari.
Gestió de saldo de consum a disposició de l’usuari.
Limitacions de temps/cabal/temperatura/consum per usuari.
Facturació de consums a l’usuari.
L’usuari no necessita realitzar proves per a localitzar la temperatura de confort i cabal desitjats.
Alarmes
Detecció de fuites i averies.
Detecció d’usos inapropiats.
Reducció del consum d’aigua gràcies a la detecció instantània de fuites.
Reducció del consum d’aigua i d’actes vandàlics per coneixement instantani d’usos inapropiats.
El sistema envia automàticament un e-mail a la direcció pre-configurada, informant de la incidència.

Estalvis Indirectes

Prevenció legionel·la
Programació del xoc tèrmic per punt de servei individual o grups virtuals.
Hores de personal al poder informatitzar el procés.
Anticipació a la demanda hídrica i energètica
Càlcul d’AFCH i ACS segons previsió d’ocupació/usuaris.
Producció i manteniment d’ACS segons demanda prevista.
Disseny d’estratègies d’optimització de recursos hídrics i energètics
El coneixement de qui, quan i com es consumeix l’aigua permet optimitzar el procés.
Detecció d’àrees de millora.
Informació del consum a l’usuari
S’informa a l’usuari en la pantalla i en temps real del consum i/o temps d’ús. Els consums acumulats poden traslladar-se a factures, notes informatives, etc.
En un percentatge molt elevat, la consciència del consum d’aigua estimula una reacció automàtica de l’usuari per consumir menys.
Interacció amb les Utilities
El coneixement en temps real dels consums permet establir estratègies per ajustar-se als màxims de consum desitjables.
La compatibilització del sistema amb un smartmeter, permetrà administrar el consum global de l’edifici evitant el Salt de Tram en la facturació de la companyia subministradora.

CONTACTE

Accepto condicions.

BNSTAR INNOVATIONS S.L.
Email: info@bnstar.io
Tel: (+34) 936.834.004
Adreça: C. Penedès, 26 (Zona Industrial Sector A)
08759 Vallirana (Barcelona)